Winter 2022/2023ZeitraumPreis
Hauptsaison17.12. - 07.01.202380,00 Euro
Nebensaison07.01. - 18.02.202370,00 Euro
Hauptsaison18.02. - 04.03.202380,00 Euro
Nebensaison04.03. - 22.04.202365,00 Euro

Sommer 2023
Nebensaison06.05. - 20.05.2023
20.05. - 24.06.2023
50,00 Euro
60,00 Euro
Hauptsaison24.06. - 09.09.202370,00 Euro
Nebensaison09.09. - 04.11.2023
04.11. - 16.12.2023
65,00 Euro
geschlossen

Jahr 2023
ZeitraumPreis
17.12. - 07.01.202380,00 Euro
07.01. - 18.02.202370,00 Euro
18.02. - 04.03.202380,00 Euro
04.03. - 22.04.202365,00 Euro
06.05. - 20.05.2023
20.05. - 24.06.2023
50,00 Euro
60,00 Euro
24.06. - 09.09.202370,00 Euro
09.09. - 04.11.2023
04.11. - 16.12.2023
65,00 Euro
geschlossen